Политика за поверителност за безопасността на данните на потребителите, които се събират и съхраняват при ползване на портала NewAssistans.com (по-нататък „Портал”).

Администратор на личните данни:

Ню Асистанс ЕООД, ЕИК 203742336, със седалище и адрес на управление гр. Бургас ул. Цар Петър 14, ет2

Ное Шанс ЕООД, ЕИК 203729723, със седалище и адрес на управление гр. Бургас ул. Цар Петър 14, ет2 Заедно наричани по-нататък Администратор на лични данни („АЛД”).

За ползването на някои от функционалностите на Портала, като напр.кандидатстване, е необходимо попълването на формуляра с лични данни в полетата, обозначени като „задължителна информация”: име и фамилия, телефонен номер, и:

- даването на съгласие за обработка на личните данни на потребителя с цел събиране на информация за потребителите от АЛД и комуникация с потребителя;
- посочване, дали давате съгласие за ползването на Вашите данни с маркетингова цел (изпращане на оферти, реклами).

Даването на горепосочената информация е доброволно, но необходимо с цел започване на процеса на набор на персонал или процеса, свързан с предоставяне на услуги – в зависимост от вида попълнен формуляр. Предоставените от потребителите лични данни освен за горепосочените цели, се ползват също с цел:

- провеждане на вътрешни изследвания, които служат за подобряване на функционирането на Портала,
- предотвратяване на измамите и злоупотребите, извършвани посредством уебсайтове и Портала, и разкриване на тези измами и злоупотреби,
- изпращане на маркетингова информация и оферти за продуктите и услугите на избрани външни фирми, но само доколкото потребителят предварително е дал съгласие за това.

Предоставянето на съгласие за обработването на лични данни с цел комуникация с потребителя е задължително, ако потребителят иска да бъде включен в кампания за подбор на персонал от АЛД. Съгласието се предоставя доброволно и може да бъде оттеглено по всяко време.

Участието на потребителя в кампания за подбор на персонал не е обвързано с предоставянето на съгласие за получаване на маркетингови материали.

Личните данни на потребителите се обработват, като се спазват съответните мерки за сигурност съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и българския Закон за защита на личните данни. Потребител на Портала, който е предоставил своите данни на АЛД, по всяко време има право на достъп до своите данни, право да ги коригира, да поиска тяхното изтриване или ограничаване на тяхното използване, както и да поиска данните му да престанат да бъдат обработвани. Потребителите имат също право на преносимост на данните им към друг администратор на лични данни при определени условия.

Потребителите имат право във всеки един момент да оттеглят предоставеното от тях съгласие за обработване на предоставените от тях лични данни.

Съобщения за упражняване на правата си относно защитата на личните им данни потребителите следва да  изпращат подписани с електронен подпис на e-mail: office@newassistans.eu или по пощата на посочените адреси на управление на АЛД.

Предоставените от потребителите лични данни се съхраняват от АЛД за определен срок в съответствие с приложимото право и с вътрешните политики и процедури на АЛД, докато е необходимо за задоволяването на легитимните бизнес интереси на АЛД, неговите правни задължения, или за възникването, упражняването или защитата на негови права. Когато отпадне необходимостта от обработването на предоставените от потребителите лични данни за тези цели или потребителите оттеглят предоставеното от тях съгласие, личните им данни ще бъдат изтрити по сигурен начин.

Личните данни на потребителите, ползващи Портала, не се предоставят на трети лица и други субекти, с изключение на случаите, когато потребителят е дал съгласие за предоставяне на неговите лични данни, или в законово предвидените ситуации. Пряк достъп до личните данни на потребителите на Портала имат единствено служителите на Администратора със съответните правомощия и упълномощените за това лица, занимаващи се с обслужването на уебсайта на Портала. Лицата със съответните правомощия са задължени да спазват строгата поверителност на тези данни и да възпрепятстват достъпа до тях на външни лица. АЛД обаче не гарантира пълното изключване на риска от злоупотреба с лични данни от лица, които са ги придобили неправомерно.

Потребителите имат право да подадат оплакване относно обработването на личните им данни от АЛД до Комисия за защита на личните данни на адрес гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2.